Algemene voorwaarden & Privacy Policy

LESSEN EN WORKSHOPS

 1. Inschrijving; Bij opgaaf via social media, app, of door het versturen van het digitale inschrijfformulier op http://www.herna-atelier.nl.nl ga je akkoord met de algemene voorwaarden en de betalingsplicht. Je inschrijving is persoonsgebonden. Wanneer de cursist/klant minderjarig is, zijn de ouder(s) en/of verzorger(s) betalingsplichtig. Door het insturen van een inschrijfformulier ga je de verplichting aan tot betaling van het lesgeld. Jouw inschrijving is definitief zodra je van ons per email een bevestiging hebt gekregen. Na ontvangst van je inschrijving word je in overleg voor de naailes ingedeeld. Hierbij geldt vol=vol. De cursus gaat door bij minimaal 3 en maximaal 6 deelnemers. Wanneer er onvoldoende inschrijvingen voor een cursus zijn, zal deze geannuleerd worden.
 2. Afmelden; Als je een les afmeld dan doe je dit 24 uur voor aanvang van de les. Dan is er, in overleg, de mogelijkheid de les in te halen. Afmelden kan telefonisch of per email. Bij niet tijdig afmelden kan de les niet worden ingehaald en ben je deze kwijt.
  Per blok van 4 lessen kun je 1 les inhalen binnen 2 weken na afmelding. Lukt dit niet omdat je eigen planning dit niet toelaat, dan is het niet meer mogelijk deze les alsnog in te halen.
 3. Inhaallessen; Per cursus kun je in overleg 1 les inhalen tijdens een andere les (mits op tijd afgemeld, in diezelfde periode). Als je de opnieuw geplande les mist, dan is het niet mogelijk deze les nogmaals in te halen.
 4. Het is mogelijk een naaimachine te reserveren voor een lesavond (vol=vol). Hiervoor word € 2,50 per les in rekening gebracht.
 5. Annuleren of opzeggen; Zodra je jezelf hebt opgegeven voor een cursus, kun je deze tot 3 weken voor aanvang van de cursus annuleren. Daarna kun je niet meer opzeggen of annuleren. Het annuleren van de naailes kan schriftelijk of per e-mail. Je opzegging geldt pas wanneer deze door ons is bevestigd.
  Ben je inmiddels aan lessen begonnen en je besluit om wat voor reden te stoppen, dan is er een opzegtermijn van 1 maand. Besluit je in die maand de lessen niet te volgen dan ben je wel betalingsplichtig.
 6. Restitutie; Restitutie van lesgeld vindt alleen plaats bij annulering tot drie weken voor aanvang van de cursus.
 7. Betalingen; Betaling per 5 lessen. Wijze van betaling: via factuur per bankoverschrijving binnen twee weken na inschrijving.
  Bankrekening: NL 66 ABNA 0249 2545 49 t.n.v. Herna’s Atelier; onder vermelding van Naam en soort cursus
  In overleg is betaling per les ook mogelijk. De volledige (4)lessen per blok moeten wel voldaan worden.
 8. Een cursus is vol; Als een cursus vol is, wordt dit vermeld op de website. Als je jezelf al hebt ingeschreven voor een cursus die vol is, wordt je hiervan zo snel mogelijk op de hoogte gesteld. Je kunt je weer opgeven voor de volgende periode.
 9. Resultaat; Wij garanderen niet dat je al jouw projecten af kunt maken binnen de weken van een cursus. Dit is namelijk erg afhankelijk van je eigen tempo, vaardigheden, talent, stofkeuze en moeilijkheidsgraad van het project.
 10. Vervallen van een les uit de cursus; Bij ziekte of afwezigheid van de docent wordt de les gegeven door een collega. Lukt dit niet in de planning dan wordt de les per mail of telefonisch afgelast. Deze les mag uiteraard worden ingehaald. Wanneer medecursisten zich afmelden voor een les en er blijven minder dan 3 over, gaat de les ook niet door, tenzij anders aangeven. In overleg kan je de les dan op een ander moment inhalen. Bij annulering van een cursus, door langdurige afwezigheid van de docent (drie of meer lessen), vindt restitutie van het resterende lesgeld plaats. Er vindt geen restitutie plaats als cursist door eigen toedoen lessen mist of besluit te stoppen met de lessen.
 11. Aansprakelijkheid; Herna’s atelier is niet aansprakelijk voor schade aan en/of het verdwijnen van eigendommen en goederen van cursisten.
  Gebruik van naaibenodigdheden, gereedschap, machines en andere apparatuur is op eigen risico. Herna’s Atelier is niet aansprakelijk voor verwondingen of lichamelijk letsel die een deelnemer aan een cursus, workshop of inloop oploopt door (oneigenlijk) gebruik, door hem/haarzelf of een ander.
 12. Copyright;
  Tijdens de les maak je gebruik van de patronen, het cursusmateriaal en lesmethoden van Herna’s Atelier en/of patronen van derden. Het copyright en het eigendomsrecht op de patronen, bijbehorende werkbeschrijvingen, cursusmateriaal, lesmethoden en -inhoud zijn van Herna’s Atelier en blijven van Herna’s Atelier. Dit betekent dat je deze niet zonder schriftelijke toestemming van ons mag kopiëren, doorverkopen of gebruiken voor andere commerciële doeleinden. Per workshop of cursus heb je recht op het gratis gebruik van één van onze patronen en indien van toepassing het bijbehorende cursusmateriaal. Wil je meerdere patronen overnemen, dan brengen we daar kosten voor in rekening. De copyright van de patronen van derden ligt bij hen. Het is jouw eigen verantwoordelijkheid daar als zodanig mee om te gaan.

AANKOOP / BESTELLING

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, opdrachten en overeenkomsten tot levering van zaken of uitvoering van werkzaamheden bij Herna’s Atelier, hierna te noemen Herna aan, resp. met derden hierna te noemen klant. Herna en klant vormen samen partijen zoals hierna in deze voorwaarden genoemd.
 2. Deze voorwaarden zijn voor beide partijen zonder beperking bindend. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn alleen geldend indien zij door Herna schriftelijk zijn bevestigd. De door wederpartij gehanteerde eigen voorwaarden blijven onverlet voor zover zij niet in strijd zijn met deze voorwaarden. In dit geval zullen deze voorwaarden te allen tijde voorrang hebben, zelfs indien anderszins voorrang is bedongen. Als blijkt dat enige bepaling in deze voorwaarden ongeldig zou zijn, laat dit de geldigheid van de overige bepalingen van deze voorwaarden onverlet.
 3. Offertes zijn vrijblijvend en hebben, tenzij schriftelijk overeengekomen, een geldigheidsduur van twee weken, te rekenen vanaf de datum van opstellen van de offerte. Indien een offerte verzegeld gaat met tekeningen, patronen of andere bescheiden, dan blijven deze te allen tijde eigendom van Herna en moeten deze door de klant lp eerste verzoek van Herna worden teruggezonden.
 4. De overeenkomst tot vervaardiging van een japon met toebehoren, wordt gesloten door ondertekening van de koopovereenkomst door de klant. De schriftelijke bevestiging vormt de basis van de betreffende overeenkomst. Door ondertekening verklaart de klant deze algemene voorwaarden te kennen en te accepteren. Bij ondertekening is een aanbetaling van 50% van het aankoopbedrag verplicht. Pas door deze betaling en ondertekening door de klant is de overeenkomst bindend voor Herna. Herna zal nu ontwerpschetsen maken en een plan van aanpak, waaronder een tijdschema, opstellen.
 5. Nadat de ontwerpschetsen door de klant akkoord zijn bevonden en de makten van de klant zijn opgenomen, zal Herna de patronen en de pastoile vervaardigen. Alvorens Herna hiertoe overgaat dient de aanbetaling door de klant te zijn aangevuld tot 50% van het aankoopbedrag.
 6. Op het moment van het passen van de toile kunnen de te gebruiken stoffen nog worden gewijzigd. Indien voor een duurdere of goedkopere stof wordt gekozen dan wordt de totale aankoopprijs dienovereenkomstig aangepaste en zo nodig bijbetaald. Na het passen van de toile worden de stoffen besteld en is wijziging niet meer mogelijk, tenzij de hieruit voorvloeiende kosten door de klant worden vergoed.
 7. Annulering van de overeenkomst door de klant is mogelijk tot het moment dat Herna een aanvang heeft genomen met het vervaardigen van de patronen. Bij annulering is de klant een vergoeding van de inmiddels gemaakte kosten verschuldigd, met een minimum van 50% van het aankoopbedrag / en of een minimum van € 500.-
 8. Indien een vaste prijs voor vervaardiging is afgesproken kan de klant geen rechten doel gelden op de patronen en restanten. Indien onder regie wordt vervaardigd, wordt het werkelijk verbruik in rekening gebracht op basis van het afgesproken uurtarief plus de prijs van de gebruikte stoffen.
 9. In geval van aankoop van een confectiejurk dient direct bij het sluiten van de koopovereenkomst een aanbetaling van 50% van het aankoopbedrag te worden voldaan. Vermaakkosten worden tegen uurtarief doorberekend, tenzij door Herna schriftelijk anders is aangegeven. Annulering van de aankoop van een confectiejurk is slechts schriftelijke mogelijk binnen 7 dagen na het sluiten van de koopovereenkomst waarbij de koper 50% van de aanschafprijs van de japon verschuldigd is.
 10. Alle kosten welke voortvloeien uit, in opdracht van de klant, verrichte wijzigingen in het oorspronkelijke ontwerp of artikel, komen voor rekening van de klant.
 11. Voor nagekomen, nieuwe of aanvullende opdrachten (meerwerk) zijn deze voorwaarden onverkort van toepassing.
 12. Afgeprijsde artikelen dienen direct te worden voldaan. Op dergelijke artikelen wordt geen garantie gegeven.
 13. De bestelde artikelen die in de winkel aanwezig waren tijdens het tekenen van de koopovereenkomst zullen worden afgeleverd zoals zij werden getoond. Daarbij zullen kleine afwijkingen in kleur en kwaliteit van de gebruikte materialen, het ontwerp en de bijbehorende toevoegingen moeten worden geaccepteerd. Herna kan voor deze artikelen geen exclusiviteit garanderen. Losse accessoires behoren niet tot de getoonde (bruids-) japonnen, tenzij dit uitdrukkelijk schriftelijk is vastgelegd. Bestelde c.q. op voorraad gekochte goederen dienen direct te worden betaald, tenzij deze uitdrukkelijk op zicht aan de klant is aangeboden.
 14. Alle artikelen die speciaal voor de klant door Herna worden ontworpen, worden afgeleverd conform de bij de koopovereenkomst horende schetsen, omschrijvingen en maatvoering. Herna behoudt zich daarbij het recht voor kleine noodzakelijke wijzigingen in ontwerp, materiaalkeuze, kleur en details uit te voeren welke door de klanten moeten worden geaccepteerd. Herna verbindt zich tot de exclusiviteit van het ontwerp voor de klant indien dit schriftelijk is overeengekomen.
 15. Voor alle artikelen onder de merknaam Herna geldt dat het voorwerp het geestelijk eigendom blijft van Herna. De klant neemt de zorgplicht op zich dat het ontwerp niet door anderen of door haarzelf wordt gebruikt voor (andere) productiedoeleinden. De klant neemt de verplichting op zich bij eventuele verkoop of lening van het artikel, de bepaling duidelijk en schriftelijk door te geven. Bij misbruik, door wie dan ook, zullen de rechten bij het geestelijk eigendom horen (o.a. auteursrechten) op de klant worden verhaald.
 16. Het volledige aankoopbedrag, inclusief eventuele bijkomende kosten, dient te zijn betaald voordat de artikelen worden afgehaald, maar in ieder geval uiterlijk op de afhaaldatum of 14 dagen voor de opgegeven huwelijksdatum, al naar gelang welke datum het eerst komt. Bij te laat ophalen of uitstel van huwelijk wordt de wettelijke rente berekend over het uitstaande bedrag.
 17. De aflevering van de bestelde artikelen vindt plaats in de winkel/atelier van Herna, tijdens de bekend gemaakte openingstijden of anders op een van te voren gemaakte afspraak.
 18. De bestelde artikelen moeten uiterlijk worden afgehaald op de in de koopovereenkomst genoemde datum, tenzij schriftelijk een andere datum is overeengekomen. De artikelen worden pas afgegeven op het moment dat het volledige aankoopbedrag, inclusief eventuele bijkomende kosten, is betaald. De artikelen worden alleen meegegeven aan de klant persoonlijk. Na de koop van de artikelen is ruilen niet meer mogelijk, tenzij door Herna anders aangegeven.
 19. Bij het afhalen bestaat de gelegenheid tot het kenbaar maken van klachten, welke dan door partijen gezamenlijk zullen worden geconstateerd en schriftelijk worden vastgelegd. Herna verplicht zich de door haar geaccepteerde klachten per omgaande te verhelpen. Herna kan daarbij enkel verplicht worden tot reparatie van het artikel.
 20. Artikelen die niet op tijd worden opgehaald zullen zonder verder overleg maximaal drie maanden door Herna worden opgeslagen en voor klant in bewaring gehouden. Klant gaat ermee akkoord dat hiervoor de opslagkosten worden berekend ter hoogte van € 12.- per week of deel van de week, ingaande direct of na de uiterste afhaaldatum, zoals vermeld op de koopovereenkomst. Gedurende deze opslag is het risico van beschadiging en vervreemding geheel voor rekening van klant. Na de termijn van opslag vervallen alle rechten van de klant op de artikelen en verkrijgt Herna het recht de artikelen aan derden ter verkoop aan te bieden en te verkopen. De eventuele vordering zal worden uitbesteed aan een daarvoor bestemde incasso-organisatie. In het geval dat de artikelen reeds zijn betaald zullen zij direct na de uiterste afhaaldatum onder rembours van de nog openstaande bedragen naar het op de koopovereenkomst genoemde adres worden gestuurd. Worden de artikelen dan niet afgenomen of betaald, dan zal de klant schriftelijk door Herna nogmaals in de gelegenheid worden gesteld de artikelen binnen twee weken op te halen. Worden ze dan nog niet afgenomen, dan vervallen alle rechten van de klant op de artikelen. Dit laat de betalingsverplichting van de nog openstaande bedragen onverlet. Herna verkrijgt het recht de artikelen aan derden ter verkoop aan te bieden en te verkopen.
 21. Herna verplicht zich de bestelde artikelen voor de overeengekomen levertermijn aan de klant beschikbaar te stellen. Klant gaat ermee akkoord dat overschrijding van deze termijn toelaatbaar is in alle gevallen van overmacht. Dit betreft bijvoorbeeld situaties waarbij de leverancier van de artikelen zijn verplichtingen jegens Herna niet nakomt of na kan komen of andere situaties waarbij van Herna redelijkerwijs niet kan worden gevraagd dat zij aan haar verplichtingen moet voldoen. Herna zal in dergelijke situaties vrijblijvend mogelijk oplossingen helpen zoeken om tot een voor de klant bevredigende situatie te komen .
 22. Indien er sprake is van schade, die de klant lijdt uitsluitend ten gevolge van een overeenkomst met Herna, dan moet deze schade onomstotelijk worden aangetoond. Herna kan alleen aansprakelijk worden gesteld als er aantoonbaar sprake is van opzet en/of ernstige schuld aan de klant door Herna. In elk geval kan de aansprakelijkheid van Herna nooit meer zijn dan de aankoopsom van de betreffende overeenkomst. Voorwaarde voor erkenning van enige aansprakelijkheid is dat klant tijdig en gespecificeerd Herna schriftelijk waarschuwt dat er schade dreigt te ontstaan en zo Herna in de gelegenheid stelt eventuele maatregelen te treffen ter vermijding of ter vermindering van de dreigende schade.
 23. Elke vertraging in het tijdschema welke is of wordt veroorzaakt door toedoen van de klant, waaronder te late (aan-)betaling, komt voor rekening en risico van de klant.
 24. Alle opgegeven prijzen zijn inclusief geldende b.t.w. en exclusief kosten voor eventuele werkzaamheden, toevoegingen, transport- en verzendkosten.
 25. Betalingen kunnen uitsluitend plaatsvinden met de Euro. Indien de betaling plaatsvindt door overmaking via de bank, dan wordt als moment van betaling aangenomen het moment wanneer het bedrag op de rekening van Herna is bijgeschreven. Bij telefonische overboekingen wordt het moment bepaald door de mededeling van de bank dat het bedrag is overgemaakt, zonder dat die herroepen kan worden.
 26. Als de klant in gebreke is met de betaling, dan zal over het uitstaande bedrag een vergoeding schuldig zijn van 1.5% per maand of een deel van de maand, ingaande direct in het verstrijken van de betalingstermijn.
 27. Alle kosten die Herna in redelijkheid moet maken voor de incasso van door klant verschuldigde bedragen of voor behoud en/of de uitvoering van haar rechten jegens klant, in of buiten rechte, komen ten laste van de klant. De buitengerechtelijke kosten bedragen tenminste 15% van het met in begrip van voornoemde rente door de klant verschuldigde bedrag, met een minimum van € 46.-.
 28. Totdat de klant aan alle (betalings-)verplichtingen heeft voldaan, blijven alle goederen die in de verkoopovereenkomst met klant zijn genoemd het volledige eigendom van Herna.
 29. Van toepassing op de onder deze voorwaarden gesloten overeenkomsten is uitsluitend het Nederlands recht.
 30. Mochten er geschillen ontstaan tussen klant en Herna die een overeenkomst betreffen onder deze voorwaarden, dan zullen deze worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement in Utrecht.

PRIVACY POLICY

 1. Herna’s Atelier acht een goede omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonlijke gegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) stelt.
  Dat houdt onder andere in dat wij:
  • duidelijk vermelden met welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacyverklaring;
  • onze verzameling van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor die doeleinden;
  • u eerst vragen om toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin uw toestemming is vereist;
  • passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken;
  • uw recht respecteren om uw persoonsgegevens op uw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.
  Herna’s Atelier is de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel. Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 01-05-2018.
 2. Persoonsgegevens die wij verzamelen;
  • Naam
  • Adres
  • Mailadres
  • Telefoonnummer
  • Bankrekeningnummer
  • Maten voor zover nodig voor de productie van kleding op maat voor de klant
  • Geboortedatum
 3. Gebruik van persoonsgegevens; Met het gebruik van deze website deelt u gegevens met ons via cookies. Maar het kunnen ook door u zelf ingevoerde persoonsgegevens zijn, bijvoorbeeld als u zich aanmeldt voor een nieuwsbrief of toegang wilt tot een beveiligde blog. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven, in het kader van de door u gevraagde dienst, of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken.
 4. Contactformulier; Als u een contactformulier op de website invult, of ons een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die u ons toestuurt bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan. Gegevens van klanten bewaren wij maximaal 5 jaar. Gegevens die noodzakelijk zijn voor de Belastingdienst bewaren wij gedurende de maximale wettelijke bewaartermijn.
 5. Publicatie; Wij gaan vertrouwelijk om met uw gegevens en publiceren deze niet.
 6. Verstrekking aan derden; Uw gegevens worden niet door ons aan derden verstrekt, tenzij dat in het kader van de bedrijfsvoering noodzakelijk is. Met onze boekhouder is een bewerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met externe ateliers worden (maat)gegevens op anonieme basis uitgewisseld. Op onze site staan meetinstrumenten van andere partijen, zoals cookies van Google Analytics. De gegevens worden automatisch gedeeld met deze bedrijven. Op hun websites is meer informatie te vinden over hun cookiebeleid.
 7. Beveiliging; Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking.
  Zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen:
  • Alle personen die namens Herna’s Atelier van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
  • We hanteren een gebruikersnaam- en wachtwoordbeleid op al onze systemen.
  • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.
 8. Wijzigingen in deze privacyverklaring; Omdat we niet uitsluiten dat onze dienstverlening in de toekomst verandert, zou ook deze privacyverklaring op punten kunnen veranderen. Wij raden u aan om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent. De datum van de laatste aanpassing staat eerder op deze pagina vermeld.
 9. Rechten omtrent uw gegevens; U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.
 10. Heeft u ons eerder toestemming gegeven om uw persoonsgegevens te verwerken, dan heeft u altijd het recht deze toestemming weer in te trekken.
 11. Klachten; Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens, dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit, dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

laatst aangepast op: 1 juni 2018

Heb je vragen over de voorwaarden? Neem dan contact met ons op.